Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności dotycząca danych osobowych (zwana dalej "Polityką prywatności") ma zastosowanie do wszystkich informacji, które strona Balsam Vozrozhdenie umieszczona na nazwie domeny poland.balzam-vozrozhdenie.com może uzyskać o Użytkowniku podczas korzystania z witryny.

DEFINICJA WARUNKÓW

1.1. W niniejszej Polityce prywatności stosowane są następujące terminy:

1.1.1 "Administracja witryny (zwana dalej" Administracja witryny ") - upoważnieni pracownicy na miejscu, działający w imieniu Balsam Vozrozhdenie, którzy organizują i / lub przetwarzają dane osobowe, a także określają cele przetwarzania danych osobowych, skład danych osobowych, do przetworzenia, działania (operacje) wykonywane z danymi osobowymi.

1.1.2. "Dane osobowe" - wszelkie informacje bezpośrednio lub pośrednio określone lub określone przez osobę fizyczną (przedmiot danych osobowych).

1.1.3. "Przetwarzanie danych osobowych" - dowolne działanie (operacja) lub zestaw działań (operacji) wykonywanych przy użyciu narzędzi automatyzacji lub bez użycia takich narzędzi z danymi osobowymi, w tym gromadzenie, rejestrowanie, systematyzacja, gromadzenie, przechowywanie, udoskonalanie (aktualizacja, zmiana), wydobywanie, wykorzystanie, przekazywanie (dystrybucja, udostępnianie, dostęp), depersonalizacja, blokowanie, usuwanie, niszczenie danych osobowych.

1.1.4. "Poufność danych osobowych" jest obowiązkiem Operatora lub innej osoby, która uzyskała dostęp do danych osobowych, aby zapobiec ich rozpowszechnianiu bez zgody podmiotu danych osobowych lub dostępności innej podstawy prawnej.

1.1.5. "Użytkownik Serwisu (zwany dalej Użytkownikiem) to osoba, która ma dostęp do Witryny za pośrednictwem Internetu i korzysta z Witryny.

1.1.6. "Pliki cookie" to niewielki fragment danych przesyłany przez serwer sieciowy i przechowywany na komputerze użytkownika, który klient sieci lub przeglądarka internetowa każdorazowo wysyła do serwera WWW w żądaniu HTTP podczas próby otwarcia strony odpowiedniej witryny.

1.1.7. "Adres IP" - unikalny adres sieciowy węzła w sieci komputerowej zbudowanej na bazie IP.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1. Korzystanie z witryny przez użytkownika oznacza akceptację niniejszej Polityki prywatności oraz warunków przetwarzania danych osobowych Użytkownika.

2.2. W przypadku braku zgody na warunki Polityki Prywatności, Użytkownik musi zaprzestać korzystania z witryny.

2.3. Niniejsza Polityka prywatności dotyczy tylko witryny. Sklep internetowy nie kontroluje i nie ponosi odpowiedzialności za witryny stron trzecich, do których Użytkownik może kliknąć linki dostępne na stronie.

2.4. Administracja witryny nie weryfikuje dokładności danych osobowych podanych przez Użytkownika Strony.

Polityka prywatności Temat

3.1. Niniejsza Polityka prywatności określa obowiązki Administracji Strony w zakresie nieujawniania i zapewnienia ochrony prywatności danych osobowych, które Użytkownik udostępnia na żądanie Administratora Strony podczas rejestracji na stronie lub przy składaniu zamówienia na zakup Towarów.

3.2. Dane osobowe, które można przetwarzać na mocy niniejszej Polityki prywatności, są dostarczane przez Użytkownika poprzez wypełnienie formularza rejestracji, subskrypcji i płatności na stronie internetowej Balsam Revival:

3.2.1. nazwisko, imię i nazwisko, patronima użytkownika;

3.2.2. adres e-mail (e-mail).

3.2.3. szczegóły płatności przesłane za pośrednictwem płatności elektronicznych.

3.3. Witryna chroni Dane, które są automatycznie przesyłane podczas procesu przeglądania jednostek reklamowych oraz podczas odwiedzania stron, na których zainstalowany jest skrypt statystyczny:

Adres IP;

informacje z plików cookie;

informacje o przeglądarce (lub innym programie zapewniającym dostęp do reklam displayowych);

czas dostępu;

adres strony, na której znajduje się jednostka reklamowa;

referrer (adres poprzedniej strony).

3.3.1. Wyłączenie plików cookie może spowodować brak dostępu do części witryny wymagających autoryzacji.

3.3.2. Witryna zbiera statystyki dotyczące adresów IP odwiedzających. Informacje te są wykorzystywane do identyfikowania i rozwiązywania problemów technicznych w celu kontroli legalności płatności finansowych.

3.4. Wszelkie inne dane osobowe, które nie zostały uzgodnione powyżej, podlegają bezpiecznemu przechowywaniu i nierozprzestrzenianiu, z wyjątkiem przypadków przewidzianych w punktach. 5.2. i 5.3. niniejszej Polityki prywatności.

Cel gromadzenia danych osobowych użytkowników

4.1. Dane osobowe użytkownika mogą być wykorzystywane przez Administrację Strony w celu:

4.1.1. Identyfikacja Użytkownika zarejestrowanego na stronie.

4.1.2. Zapewnienie Użytkownikowi dostępu do spersonalizowanych zasobów Witryny.

4.1.3. Udzielanie informacji zwrotnych z Użytkownikiem, w tym wysyłanie powiadomień, zapytania dotyczące korzystania z Witryny, świadczenie usług, przetwarzanie żądań i wniosków od Użytkownika.

4.1.4. Określ lokalizację użytkownika, aby zapewnić bezpieczeństwo, zapobiec oszustwom.

4.1.5. Potwierdzenie prawidłowości i kompletności danych osobowych podanych przez Użytkownika.

4.1.6. Utwórz konto, aby dokonywać zakupów, jeśli Użytkownik zgodził się na utworzenie konta.

4.1.7. Powiadomienia Użytkownika Strony o statusie Zamówienia.

4.1.8. Przetwarzanie i otrzymywanie płatności, potwierdzenie korzyści podatkowych lub podatkowych, kwestionowanie płatności, ustalanie prawa do otrzymania przez Użytkownika linii kredytowej.

4.1.9. Zapewnienie Użytkownikowi skutecznego wsparcia klienta i wsparcia technicznego w przypadku problemów związanych z korzystaniem z Witryny.

4.1.10. Udostępnianie Użytkownikowi jego zgody, aktualizacji produktów, ofert specjalnych, informacji o cenach, biuletynów i innych informacji w imieniu administratora strony lub w imieniu partnerów Strony.

4.1.11. Realizacja działań promocyjnych za zgodą Użytkownika.

4.1.12. Zapewnienie dostępu do Użytkownika do stron lub usług partnerów Strony w celu uzyskania produktów, aktualizacji i usług.

Metody i warunki przetwarzania danych osobowych

5.1. Przetwarzanie danych osobowych użytkownika odbywa się bez ograniczeń czasowych, w dowolny legalny sposób, w tym w systemach danych osobowych za pomocą narzędzi do automatyzacji lub bez użycia takich narzędzi.

5.2. Użytkownik wyraża zgodę na to, aby Administracja Witryny miała prawo przekazywać dane osobowe stronom trzecim, w szczególności firmom kurierskim, organizacjom pocztowym, operatorom telekomunikacyjnym, wyłącznie w celu realizacji zamówienia Użytkownika wydanego na stronie internetowej Balsam Vozrozhdenie, w tym dostarczania Towarów.

5.3. Dane osobowe Użytkownika mogą być przekazywane uprawnionym organom państwowym Ukrainy i krajów Unii Europejskiej wyłącznie na podstawie iw sposób określony przez ustawodawstwo Ukrainy i krajów Unii Europejskiej.

5.4. W przypadku utraty lub ujawnienia danych osobowych Administracja Witryny informuje Użytkownika o utracie lub ujawnieniu danych osobowych.

5.5. Administracja witryny podejmuje niezbędne środki organizacyjne i techniczne w celu ochrony danych osobowych użytkownika przed bezprawnym lub przypadkowym dostępem, zniszczeniem, zmianą, blokowaniem, kopiowaniem, rozpowszechnianiem, a także z innych nielegalnych działań stron trzecich.

5.6. Administracja terenu wraz z Użytkownikiem podejmuje wszelkie niezbędne środki, aby zapobiec stratom lub innym negatywnym konsekwencjom spowodowanym utratą lub ujawnieniem danych osobowych Użytkownika.

Obowiązki stron

6.1. Użytkownik musi:

6.1.1. Podaj informacje o danych osobowych wymaganych do korzystania z Witryny.

6.1.2. Zaktualizuj, uzupełnij dostarczone informacje o danych osobowych w przypadku zmiany tych informacji.

6.2. Administracja strony jest zobowiązana do:

6.2.1. Wykorzystaj informacje uzyskane wyłącznie w celach określonych w punkcie 4 niniejszej Polityki prywatności.

6.2.2. Aby zapewnić tajne przechowywanie poufnych informacji, nie ujawniać bez uprzedniej pisemnej zgody użytkownika, a także nie sprzedawać, nie wymieniać, nie publikować ani nie ujawniać w jakikolwiek inny sposób przekazanych danych osobowych Użytkownika, z wyjątkiem pkt. 5.2. i 5.3. niniejsza Polityka prywatności.

6.2.3. Podejmij środki ostrożności w celu ochrony poufności danych osobowych użytkownika zgodnie z procedurą powszechnie stosowaną w celu ochrony tego typu informacji w istniejących transakcjach biznesowych. 

6.2.4. Wykonuj blokowanie danych osobowych dotyczących danego Użytkownika, od czasu żądania lub prośby Użytkownika lub jego przedstawiciela prawnego lub uprawnionego organu o ochronę praw podmiotów danych osobowych przez okres weryfikacji, w przypadku niewiarygodnych danych osobowych lub działań niezgodnych z prawem.

Odpowiedzialność stron

7.1. Administracja serwisu, która nie wypełniła swoich zobowiązań, ponosi odpowiedzialność za straty poniesione przez Użytkownika w związku z niezgodnym z prawem wykorzystaniem danych osobowych, zgodnie z ustawodawstwem Ukrainy i krajów Unii Europejskiej, z wyjątkiem przypadków przewidzianych w pkt. 5.2., 5.3. i 7.2. niniejsza Polityka prywatności.

7.2. W przypadku utraty lub ujawnienia Informacji Poufnych, Administracja Witryny nie ponosi odpowiedzialności za te poufne informacje:

7.2.1. Stała się własnością publiczną przed utratą lub ujawnieniem.

7.2.2. Został on otrzymany od strony trzeciej zanim został przyjęty przez Administrację Strony. 

7.2.3. Zostało ujawnione za zgodą użytkownika.

Rozstrzyganie sporów

8.1. Przed złożeniem pozwu w sporach wynikających ze związku między użytkownikiem witryny sklepu internetowego a administracją strony, obowiązkowe jest złożenie wniosku (pisemna propozycja dobrowolnego rozstrzygnięcia sporu).

8.2 Odbiorca roszczenia w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania roszczenia, powiadamia powoda na piśmie o wynikach rozpatrzenia roszczenia.

8.3. Jeżeli porozumienie nie zostanie osiągnięte, spór zostanie skierowany do organu sądowego zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem Ukrainy i krajów Unii Europejskiej.

8.4. Obecne ustawodawstwo Ukrainy i krajów Unii Europejskiej ma zastosowanie do niniejszej Polityki prywatności oraz relacji między Użytkownikiem a Administracją Strony.

Warunki dodatkow 

9.1. Administracja serwisu ma prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce prywatności bez zgody użytkownika.

9.2. Nowa Polityka Prywatności wchodzi w życie z chwilą zamieszczenia jej w Witrynie, o ile nowe wydanie Polityki Prywatności nie stanowi inaczej.

9.3. Wszelkie sugestie lub pytania dotyczące niniejszej Polityki prywatności należy zgłaszać w celu wskazania sekcji witryny.

http://poland.balzam-vozrozhdenie.com/politika-konfidentsialnosti-sajta.html


Zaktualizowano styczeń 2019.